Algemene voorwaarden

1. DEFINITIES

1.1 Andersomdenken: de eenmanszaak die gedreven wordt onder de naam andersomdenken en gevestigd is te Oosterhout en is ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer: 86505467

1.2 Klant: degene die diensten afneemt van Andersomdenken

1.3 Voorwaarden: deze algemene voorwaarden

1.4 Offerte: Een formele aanbieding van werkzaamheden van Andersomdenken aan de klant.

1.5 Contant: de door de Klant voorafgaand aan het ontvangen van een dienst van Andersomdenken daarvoor te verrichten betaling

 

2. TOEPASSELIJKHEID EN WIJZIGINGSBEVOEGDHEID

2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Andersomdenken en de Klant gesloten en te sluiten overeenkomsten en rechtsverhoudingen.

2.2 Deze Voorwaarden kunnen door Andersomdenken eenzijdig worden gewijzigd.

 

3. OVEREENKOMSTEN

3.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtnemer in opdracht van opdrachtgever uitgebrachte offerte door opdrachtgever is ondertekend en in bezit van opdrachtnemer is gekomen.

3.2 Indien geen offerte is uitgebracht komt de overeenkomst tot stand op het moment dat opdrachtnemer van opdrachtgever de (schriftelijke) bevestiging heeft ontvangen voor het deelnemen aan het evenement.

 

4. ANNULERINGSVOORWAARDEN INDIVIDUELE AFSPRAKEN, WORKSHOPS EN TRAININGEN

4.1 Een individuele afspraak dient bij verhindering van de klant 24 uur voor aanvang van de afspraak te worden afgezegd. In geval van niet tijdige afzegging, of wanneer een afspraak niet wordt afgezegd wordt de afspraak in rekening gebracht.

4.2 Indien een training 7 dagen voor de uitvoeringsdatum wordt geannuleerd dan betaald de klant de voorbereidingsuren en worden de uitvoerende uren niet in rekening gebracht.

4.3 Indien een training binnen 7 dagen voor de uitvoeringsdatum wordt geannuleerd en er kan geen andere datum, in overeenstemming, worden vastgelegd dan betaald de klant het bedrag van de offerte.

 

5. TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

5.1 Op alle overeenkomsten en rechtsverhoudingen tussen Andersomdenken en de Klant is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen uitsluitend worden berecht door de competente rechter van de rechtbank van Zeeland/ West-Brabant